Elze van der Laan rt

welke leergebieden komen aan de orde

remedial teaching of bijles

Remedial teaching of bijles, dat is een heel verschil. Bij bijles wordt uitgegaan van de lesstof die in de klas behandeld wordt en is voornamelijk gericht op het schoolvak. Bij remedial teaching wordt uitgegaan van gedegen pedagogisch-didactisch onderzoek vooraf om te zien wat de leerling al kan, wat de sterke punten van de leerling zijn en welke aanpak bij hem of haar het beste past om opgelopen achterstanden in te lopen. De remedial teacher stelt een behandelingsplan op waarbij het gaat om het toepassen van gespecialiseerde technieken, instructieprincipes en benaderingen die uitgaan en gericht zijn op de specifieke ondersteuning die uw kind nodig heeft, en bespreekt dat met ouders en/of de school. 

 Logo Elze van der Laan Remedial Teaching

leesplezier

Wie plezier beleeft aan lezen, ontwikkelt een positieve leesattitude. Wie lezen niet leuk vindt, zal minder lezen. Leesplezier bevorderen kan door het zelf mogen kiezen van teksten of als dat niet mogelijk is, aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Het zorgen voor een rustige, veilige omgeving, voorlezen en samen lezen en genoegen beleven aan het verhaal of de informatie zijn hierbij belangrijk.

De rol van ouders is hierbij beduidend groter dan de rol van andere kinderen of de leerkracht. Telefoons en tv uitzetten en zelf een goed voorbeeld geven is zeer aan te bevelen!

leesplezier

dyslexie

Bij dyslexie heeft de leerling zeer veel moeite met leren lezen en spellen, ook als er extra leesbegeleiding heeft plaatsgevonden. De hardnekkigheid is groot en er kunnen geen andere oorzaken gevonden worden. Dyslexie belemmert het technisch lezen en dit kan het begrijpend lezen negatief beïnvloeden: als je de tekst slechts met grote moeite enigszins kunt ontcijferen, is het duidelijk dat de inhoud op de tweede plaats komt.

Definitie volgens Stichting Dyslexie Nederland: Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.

Om een dyslexieonderzoek aan te kunnen vragen is het belangrijk dat aangetoond kan worden dat de leesproblemen hardnekkig zijn (dossiervorming) en dat er extra individuele leesbegeleiding gegeven is.

dyscalculie

Dyscalculie kenmerkt zich net als dyslexie door de hardnekkigheid van de rekenproblemen ondanks individuele begeleiding op maat. Makkelijke sommen worden met opvallend veel fouten gemaakt, rekenen op de vingers blijft lang nodig en er is weinig inzicht in de getallenstructuur. Gebrekkig getalinzicht is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak. De rekenproblemen nemen niet af ook al is er langdurig extra instructie en begeleiding geweest. 

Dyscalculie is een stoornis en komt naar schatting bij 3 tot 6 % van de basisschoolleerlingen voor. Ernstige rekenproblemen komen veel vaker voor. Als kinderen zoveel moeite met rekenen hebben, kan dat hun welbevinden ernstig schaden. Na gedegen onderzoek is behandeling vaak wel effectief. 

remedial; teaching den haag

RD4

Om een leerling zo goed mogelijk te begeleiden naar een goede rekenkundige ontwikkeling, is het belangrijk om zorgvuldig af te stemmen op wat hij of zij nodig heeft. RD4 is een online onderzoeksinstrument om de rekenvaardigheid van leerlingen in kaart te brengen en rekenproblemen te analyseren. RD4 staat voor RekenDiagnostiek op 4 handelingsniveaus.

Het kan zijn dat een leerling met concreet materiaal (niveau 1) de opdracht wel kan uitvoeren, maar nog geholpen moet worden om dit ook formeel niveau (niveau 4) te kunnen doen. Met behulp van RD4 kan een goede nulmeting gedaan worden waarna in het handelingsplan goed duidelijk kan worden gemaakt aan welke doelen gewerkt moet worden. 

waarom rt

vrijblijvend intakegesprek

maak een afspraak voor een vrijblijvend 1e gesprek

3 + 4 =